Gemeentelijke herstructureringsprojecten

De gemeenten Ten Boer, Winsum, Bedum, De Marne, Slochteren, Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond kunnen bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aanvragen indienen voor een financiële bijdrage in grootschalige, fysieke projecten. Deze projecten moeten de leefbaarheid in het aardbevingsgebied bevorderen. Daarnaast moeten de projecten een relatie hebben met schadeherstel of versterking.

Hoe kunnen gemeenten geld aanvragen?
Gemeenten kunnen komend jaar op twee momenten hun plannen indienen: voor 1 april 2017 en voor 1 oktober 2017. In totaal is nog € 9,9 miljoen beschikbaar voor gemeentelijke projecten. Dit bedrag is verdeeld onder de gemeenten op basis van een vast bedrag per gemeente en een opslag naar rato van het aantal inwoners. Gemeenten kunnen pas beschikken over het voor hen bestemde bedrag als zij een kwalitatief goed plan hebben ingediend, dat is goedgekeurd door de NCG. De NCG wordt hierin geadviseerd door een onafhankelijke toetsingscommissie en de stuurgroep leefbaarheid.

Om wat voor soort projecten gaat het?
Het gaat vooral om projecten die zo omvangrijk zijn dat niet één individu of één organisatie is aan te wijzen als eigenaar van het project. Bijvoorbeeld het herinrichten van gebieden na sloop van gebouwen of het verduurzamen van scholen die aardbevingsbestendig worden gemaakt. Dit soort projecten kosten in de regel veel geld en uitvoering vergt een lange adem. Dit zorgt er voor dat dit soort ingrepen meestal niet ontstaan vanuit de samenleving zelf, maar dat hiervoor overheden, vaak in samenwerking met maatschappelijke organisaties, het initiatief nemen. Om deze projecten uit te voeren is vaak ook besluitvorming van overheden noodzakelijk, omdat ze te maken hebben met openbare voorzieningen, inrichting van openbare ruimte of een wijziging van bestemmingsplannen.