Lijnen in het Landschap

Het project 'Lijnen in het Landschap' is een onderdeel van het programma Dorpsvisies en Landschap. Het project is verdeeld in wegbeplantingen (het zogenoemde 1000-bomenplan) en dijken & maren. Beide onderdelen zijn erop gericht waardevolle structuurdragers en verbindende elementen in het Groninger landschap te herstellen, zichtbaar en beleefbaar te maken en te
versterken.
 

Dijken en maren

Dijken en maren zijn karakteristieke elementen in het open dijken- en wierdenlandschap van Noord-Groningen. Ze getuigen nog van het ontstaan en de geschiedenis van het gebied. Ook elementen als trekvaarten met bijbehorende rolpalen, dijkcoupures en schotbalkhuisjes horen daarbij. Dit zijn cultuurhistorische objecten langs kenmerkende landschapslijnen.

Naar aanleiding van het inspiratie en ideeënboek ‘Maren in Noord Groningen’ zijn verschillende verkenningen uitgevoerd. Zo zijn de kansen voor herstel van dijkcoupures en schotbalkenhuisjes verkend, is de staat van kolken en drinkdobben in kaart gebracht en zijn de kansen voor herstel van rolpalen verkend en de kansen voor versterking en verbetering van natuur- en cultuurwaarden van de Middendijk bij Warffum in kaart gebracht. Op basis van die verkenningen zijn, samen met de eigenaren, verschillende deelprojecten ontwikkeld om de elementen te herstellen en te versterken en aantrekkelijker te maken voor mens en dier. Dit gebeurt  bijvoorbeeld door het realiseren van bijenidylles op dijken, het aanplanten van struwelen en het plaatsen van infopanelen.

1000-bomenplan

Ook wegen zijn belangrijke structuurdragers in het landschap. Bomenrijen naast wegen zorgen voor herkenbaarheid en zichtbaarheid van de landschapslijnen en zijn van belang voor de oriëntatie. Door iepziekte, essentaksterfte en beperkte groeiplaatsomstandigheden in wegbermen laat de kwaliteit van de beplanting langs wegen op veel plaatsen te wensen over. Grote delen zijn verdwenen of vallen in fragmentatie uiteen. Het 1000-bomenplan biedt we weg- en terreineigenaren de kans deze landschapslijnen te versterken of herstellen, rekening houdend met het lokale dorps- en landschapsbeleid.

De Kneu

Projecten komen samen in Warffum

Bij de Middendijk bij Warffum komen verschillende onderdelen van het project samen. De Middendijk is een provinciale dijk die in 1708 is aangelegd als zeedijk. De huidige naam, Middendijk, verwijst naar de ligging tussen de oude dijk en de huidige zeedijk. De Middendijk, eigendom van Staatsbosbeheer, vormt een groen lint in het agrarische cultuurlandschap van Noord-Groningen.

Boombeplanting en veldstruwelen maken de dijk aantrekkelijk voor weide- en akkervogels maar ook voor vogelsoorten als kneu, grasmus en bosrietzanger. Er bestaan verschillende ideeën om het terrein ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch aantrekkelijker te maken en te versterken. Een aantal daarvan, zoals het herstel van poelen en dobben en natte laagtes, het aanplanten van struwelen, het herstellen van een dijkcoupure en het realiseren van bijenidylles worden binnen het project uitgevoerd. De Middendijk is daarmee een prachtig voorbeeld voor dit project!