Dringend beroep op minister Wiebes: aandacht voor leefbaarheid

Een aantal maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij Kansrijk Groningen, hebben op vrijdag 29 juni een gezamenlijke brief gestuurd aan minister Wiebes. In de brief doen ze een beroep op de minister om het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen in stand te houden.

De brief aan minister Wiebes

Ten Boer, 29 juni 2018

Geachte minister Wiebes,

Op dit moment bent u met allerlei partijen rondom de aardgaswinning en de gevolgen daarvan in Groningen in gesprek over een maatregelenpakket ten behoeve van preventie en (weder)opbouw van Groningen. Wij willen u er – misschien ten overvloede – op wijzen, dat de schade in Groningen verder gaat dan de fysieke schade aan gebouwen en infrastructuur. Ook het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en sociale structuur hebben  forse schade opgelopen. De versterkingsoperatie dient dan ook verbeterd te worden zodat dit een normaal sociaal traject wordt.

Tevens wijzen wij u op het Leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen dat naast de versterkingsoperatie in stand moet blijven. In dit programma zijn de afgelopen jaren allerlei initiatieven ontplooid door een samenwerking van inwoners, gemeenten, maatschappelijke organisaties, NAM, Provincie Groningen en NCG. In dit programma is voor € 60 miljoen geïnvesteerd in thema’s die op verschillende manieren een positieve bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in het gebied. De thema’s in het programma zijn: duurzame energievoorzieningen, gemeentelijke herstructureringsopgaven (geformuleerd vanuit de inwoners en de woon- en leefbaarheidsplannen), dorpsvisies, ontmoetingsplekken, zoals dorpshuizen, groenprojecten en (gezamenlijk) landschapsbeheer, herbestemming cultureel erfgoed, breedband internet voor heel Groningen en het Loket Leefbaarheid, waar inwoners op een laagdrempelige manier kleinschalige initiatieven in de buurt konden aanvragen.

Vanuit allerlei verschillende gremia en evaluaties blijkt dat het programma zichtbaar en bekend is bij de inwoners, dat er enthousiast gebruik van wordt gemaakt en het zeer wordt gewaardeerd. Er is sprake van echt maatwerk in de regio waardoor het van groot belang is, niet alleen voor de vergroting van leefbaarheid, maar ook voor het versterken van de weerbaarheid van de inwoners. Met andere woorden, er is sprake van een eerste herstel van leefbaarheid en sociale structuur in het gebied.

Helaas loopt het programma af in 2018. De middelen zijn volledig uitgegeven of bestemd. Helaas zijn de noodzaak en urgentie nog niet verdwenen. Juist vanwege het draagvlak voor  het programma waar inwoners direct of indirect bij betrokken zijn, vinden wij het van groot belang dat dit programma wordt voortgezet na 2018.

De infrastructuur van het programma Kansrijk Groningen staat, de expertise en de netwerken zijn opgebouwd, de werkwijze is helder en bekend en bewoners weten de uitvoerende partijen te vinden.

Juist bij een onderwerp als leefbaarheid, waar het gaat om het vergroten van de betrokkenheid en creëren van samenhang tussen inwoners onderling in hun omgeving, is het van belang daadwerkelijk projecten en interventies te creëren en ontwikkelen in co-creatie met de inwoners, waaronder ook de landbouwers die zowel sociaal als economisch een grote betrokkenheid hebben bij het gebied. Dit vergroot de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid. Hier staat het programma Kansrijk Groningen voor.

Om het programma in vergelijkbare omvang te kunnen continueren en daarmee te komen tot een verder herstel van de leefbaarheid en de sociale structuur is de komende tien jaar een bedrag van circa € 10 miljoen per jaar nodig. Dit geld willen wij gebruiken voor een vervolg en doorontwikkeling van het programma Kansrijk Groningen. Een programma waarin de successen van de afgelopen jaren een plaats kunnen krijgen, maar waaraan ook twee nieuwe componenten worden toegevoegd: de sociaal maatschappelijke onrust en de gezondheidsgevolgen. Graag zien wij dat u met ons onderkent dat de regio middelen nodig heeft om veilig én sociaal verder te kunnen naar de toekomst.


Wij vertrouwen erop dat u zich  zult inzetten voor een volwaardig vervolg van Kansrijk Groningen.

Met vriendelijke groeten,

Jan Bessembinders

Vice-voorzitter Groninger Dorpen

Mede namens:

Landschapsbeheer Groningen

Groninger Bodembeweging

Groninger Gasberaad (waaronder een aantal betrokkenen bij Kansrijk Groningen, namelijk Natuur en Milieufederatie, LTO Noord)

Na verzending ontvangen steunbetuiging:

Platform Kerk & Aardbeving